દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 1235 1235
શિંગ મોટી 1160 1379
શિંગ દાણા 1255 1843
શિંગ દાણા(ફાડા) 1560 1758
તલ સફેદ 1100 2484
તલ કાળા 1200 2660
તલ કાશ્મીરી 2342 2367
બાજરો 440 476
જુવાર 380 541
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 412 522
ઘઉં લોકવન 443 501
મકાઇ
મગ 1050 1251
અડદ 500 1350
ચણા 735 913
ચોળી
તુવેર 1155 1275
વાલ
મઠ
કપાસ 1100 2356
એરંડા 1000 1386
જીરું 3200 4360
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 872 914
ધાણા 1810 2000
અજમા
મેથી 836 990
સોયાબીન 1086 1163
રજકાના બીજ 1075 3340
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી 2208 2216