દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 1121 1138
શિંગ મોટી 800 1139
શિંગ દાણા 880 1303
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1450 2235
તલ કાળા 1540 2260
તલ કાશ્મીરી 1800 2018
બાજરો 350 465
જુવાર 300 583
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 375 487
ઘઉં લોકવન 421 446
મકાઇ
મગ 932 932
અડદ 600 1200
ચણા 795 933
ચોળી
તુવેર 750 1301
વાલ
મઠ
કપાસ 1200 2078
એરંડા 1217 1217
જીરું 1620 3391
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 1600 1712
અજમા 2175 2425
મેથી
સોયાબીન 1220 1262
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી