દૈનિક ભાવ

07/02/2019
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 593 800
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1355 2551
તલ કાળા 2290 3446
તલ કાશ્મીરી 2180 2486
બાજરો
જુવાર
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 370 494
ઘઉં લોકવન 449 479
મકાઇ
મગ
અડદ 840 876
ચણા 650 876
ચોળી
તુવેર 575 1065
વાલ
મઠ
કપાસ 999 1108
એરંડા 915 943
જીરું
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 778 787
ધાણા
અજમા 1797 3300
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ