દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 999 1021
શિંગ મોટી 763 1231
શિંગ દાણા 1100 1400
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1200 1660
તલ કાળા 1460 2300
તલ કાશ્મીરી 2010 2050
બાજરો 210 272
જુવાર 450 625
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 314 421
ઘઉં લોકવન 290 375
મકાઇ
મગ
અડદ
ચણા 700 939
ચોળી
તુવેર 625 1285
વાલ
મઠ
કપાસ 855 1304
એરંડા 800 800
જીરું 2010 2895
રાયડો 970 970
રાઈ 930 980
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 700 1605
અજમા 2500 3500
મેથી 1000 1026
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી 750 1825