દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 690 1048
શિંગ દાણા 945 1114
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1370 1935
તલ કાળા 1425 3065
તલ કાશ્મીરી 2396 2396
બાજરો 225 362
જુવાર 568 568
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 329 391
ઘઉં લોકવન 318 354
મકાઇ
મગ 1200 2056
અડદ 400 600
ચણા 800 1075
ચોળી
તુવેર
વાલ
મઠ
કપાસ 700 1150
એરંડા 726 878
જીરું 2195 2510
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ 1600 1896
ગમ ગુવાર 674 682
ધાણા 905 1193
અજમા
મેથી 1025 1071
સોયાબીન 781 855
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી