દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 966 1104
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1250 2246
તલ કાળા 1212 2635
તલ કાશ્મીરી 1966 2169
બાજરો
જુવાર 351 440
ઘઉં બંસી 394 394
ઘઉં ટુકડા 382 438
ઘઉં લોકવન 383 426
મકાઇ
મગ
અડદ 700 1430
ચણા 645 934
ચોળી
તુવેર 750 890
વાલ
મઠ
કપાસ 900 1700
એરંડા
જીરું 1700 2840
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 1255 1425
અજમા
મેથી 1000 1080
સોયાબીન 1189 1230
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી