દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 900 11160
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ
તલ કાળા
તલ કાશ્મીરી
બાજરો
જુવાર
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 325 501
ઘઉં લોકવન 322 421
મકાઇ
મગ
અડદ
ચણા 651 789
ચોળી
તુવેર 967 1142
વાલ
મઠ
કપાસ 693 1054
એરંડા
જીરું
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા
અજમા
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી