દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 850 1299
શિંગ મોટી 1158 1305
શિંગ દાણા 1421 1802
શિંગ દાણા(ફાડા) 1540 1754
તલ સફેદ 1000 2300
તલ કાળા 1580 2680
તલ કાશ્મીરી 2140 2199
બાજરો 320 441
જુવાર 546 546
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 372 525
ઘઉં લોકવન 411 458
મકાઇ 602 602
મગ 1030 1161
અડદ
ચણા 660 858
ચોળી
તુવેર 676 1163
વાલ
મઠ
કપાસ 800 1975
એરંડા 1400 1471
જીરું 1420 2795
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 1841 2120
અજમા
મેથી 750 983
સોયાબીન 1081 1151
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી