દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 601 1013
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1460 2264
તલ કાળા 2350 3191
તલ કાશ્મીરી 2390 2390
બાજરો
જુવાર 452 771
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 415 497
ઘઉં લોકવન 456 515
મકાઇ 381 516
મગ
અડદ 805 1501
ચણા 601 893
ચોળી
તુવેર 500 870
વાલ
મઠ
કપાસ 698 1120
એરંડા 763 763
જીરું 2290 2712
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 740 740
ધાણા 890 1185
અજમા 2500 2500
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ 1490 1970
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ