દૈનિક ભાવ

17/08/2019
શિંગ મઠડી 995 995
શિંગ મોટી 600 805
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા) 905 1135
તલ સફેદ 1691 2175
તલ કાળા 1900 3650
તલ કાશ્મીરી
બાજરો
જુવાર 470 550
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 385 457
ઘઉં લોકવન 446 459
મકાઇ
મગ 1075 1200
અડદ
ચણા 823 949
ચોળી
તુવેર
વાલ
મઠ
કપાસ 1075 1244
એરંડા 1049 1051
જીરું 2860 3040
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 873 873
અજમા
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ 1391 2416
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ