દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 1063 1298
શિંગ મોટી 800 1331
શિંગ દાણા 1230 1850
શિંગ દાણા(ફાડા) 1100 1750
તલ સફેદ 1000 1788
તલ કાળા 1030 2526
તલ કાશ્મીરી 1470 1710
બાજરો 258 266
જુવાર 230 330
ઘઉં બંસી 359 361
ઘઉં ટુકડા 348 425
ઘઉં લોકવન 342 375
મકાઇ 300 380
મગ 600 1265
અડદ 700 1150
ચણા 675 971
ચોળી 980 980
તુવેર 899 1135
વાલ
મઠ 600 980
કપાસ 799 1662
એરંડા 800 1063
જીરું 1400 2448
રાયડો
રાઈ 1172 1280
ઇસબગુલ 1520 1990
ગમ ગુવાર 591 730
ધાણા 1050 1285
અજમા
મેથી 925 1275
સોયાબીન 1626 1636
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી