દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 990 990
શિંગ મોટી 856 1375
શિંગ દાણા 1000 1581
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1000 1644
તલ કાળા 1052 2282
તલ કાશ્મીરી 2100 2100
બાજરો
જુવાર 370 430
ઘઉં બંસી 270 270
ઘઉં ટુકડા 300 501
ઘઉં લોકવન 309 360
મકાઇ
મગ
અડદ
ચણા 700 976
ચોળી
તુવેર 600 1193
વાલ
મઠ
કપાસ 700 1370
એરંડા 802 905
જીરું 1430 2586
રાયડો 900 973
રાઈ 825 921
ઇસબગુલ 1450 1750
ગમ ગુવાર
ધાણા 800 1350
અજમા 2140 2270
મેથી 700 1188
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી 860 1450