દૈનિક ભાવ

22/03/2019
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 575 781
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1972 2373
તલ કાળા 1902 3392
તલ કાશ્મીરી
બાજરો
જુવાર 475 800
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 368 500
ઘઉં લોકવન 354 426
મકાઇ
મગ 1133 1133
અડદ
ચણા 540 860
ચોળી
તુવેર 800 835
વાલ
મઠ
કપાસ 900 1206
એરંડા 850 995
જીરું 1930 3083
રાયડો
રાઈ 630 700
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 701 809
ધાણા 835 1540
અજમા
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ