દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 890 1128
શિંગ મોટી 800 1235
શિંગ દાણા 1085 1835
શિંગ દાણા(ફાડા) 1050 1530
તલ સફેદ 1000 1745
તલ કાળા 1030 2400
તલ કાશ્મીરી 1160 1651
બાજરો 204 261
જુવાર 223 546
ઘઉં બંસી 252 280
ઘઉં ટુકડા 262 455
ઘઉં લોકવન 298 338
મકાઇ 199 334
મગ 635 1425
અડદ 600 1191
ચણા 680 925
ચોળી 200 200
તુવેર 700 1145
વાલ 760 1070
મઠ
કપાસ 660 1525
એરંડા 740 945
જીરું 1400 2508
રાયડો 1060 1146
રાઈ 1000 1131
ઇસબગુલ 1540 1986
ગમ ગુવાર
ધાણા 890 1161
અજમા 1500 2300
મેથી 830 1281
સોયાબીન 1145 1600
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી