દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 873 1082
શિંગ મોટી 950 1156
શિંગ દાણા 1101 1400
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1040 2323
તલ કાળા 1045 2751
તલ કાશ્મીરી 1300 1990
બાજરો 248 339
જુવાર 200 320
ઘઉં બંસી 409 409
ઘઉં ટુકડા 353 460
ઘઉં લોકવન 369 447
મકાઇ
મગ 890 1400
અડદ 703 1351
ચણા 720 1155
ચોળી
તુવેર 900 1100
વાલ
મઠ
કપાસ 800 1701
એરંડા
જીરું 1150 2611
રાયડો 1000 1000
રાઈ 940 1405
ઇસબગુલ 2080 2300
ગમ ગુવાર 700 990
ધાણા 800 1255
અજમા 1100 1401
મેથી 780 1294
સોયાબીન 840 1035
રજકાના બીજ 2200 5000
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી