દૈનિક ભાવ

25/05/2019
શિંગ મઠડી 1044 1140
શિંગ મોટી 687 971
શિંગ દાણા 1150 1231
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1490 2422
તલ કાળા 1874 3441
તલ કાશ્મીરી 2950 3103
બાજરો 453 465
જુવાર 350 556
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 392 449
ઘઉં લોકવન 380 440
મકાઇ
મગ 1282 1451
અડદ 400 1105
ચણા 680 937
ચોળી
તુવેર 760 1127
વાલ
મઠ
કપાસ 841 1291
એરંડા 956 1091
જીરું 2200 3260
રાયડો
રાઈ 632 632
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 757 806
ધાણા 1076 1308
અજમા
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ