દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 1182 1280
શિંગ મોટી 901 1331
શિંગ દાણા 1330 1700
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1105 1688
તલ કાળા 1000 2350
તલ કાશ્મીરી
બાજરો 250 250
જુવાર
ઘઉં બંસી 303 303
ઘઉં ટુકડા 300 502
ઘઉં લોકવન 303 395
મકાઇ
મગ 800 1525
અડદ 875 1350
ચણા 750 961
ચોળી
તુવેર 900 1220
વાલ
મઠ
કપાસ 800 1380
એરંડા 845 895
જીરું 1580 2650
રાયડો
રાઈ 885 910
ઇસબગુલ 1414 1760
ગમ ગુવાર
ધાણા 740 1480
અજમા 1600 2671
મેથી 760 1107
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી 810 1440