દૈનિક ભાવ

10/12/2018
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 669 1000
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા (ફાડા)
તલ સફેદ 1425 2680
તલ કાળા 2500 3450
તલ કાશ્મીરી
બાજરો
જુવાર
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 405 458
ઘઉં લોકવન 418 490
મકાઇ
મગ
અડદ 700 885
ચણા 720 836
ચોળી
તુવેર
વાલ
મઠ
કપાસ 1030 1156
એરંડા 951 951
જીરું
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ધાણા 900 1038
અજમા
મેથી
સોયાબીન 620 622
રજકાના બીજ 1731 2291
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ