દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 903 1031
શિંગ મોટી 629 1090
શિંગ દાણા 1006 1210
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1150 1870
તલ કાળા 1200 2655
તલ કાશ્મીરી
બાજરો 282 325
જુવાર 530 660
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 330 405
ઘઉં લોકવન 340 393
મકાઇ
મગ
અડદ 725 1000
ચણા 851 864
ચોળી
તુવેર 800 1250
વાલ
મઠ
કપાસ 799 1216
એરંડા 700 848
જીરું 2250 2423
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 713 721
ધાણા 765 915
અજમા 1460 2200
મેથી
સોયાબીન 862 862
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી