દૈનિક ભાવ

શિંગ મઠડી 1010 1292
શિંગ મોટી 1000 1300
શિંગ દાણા 1100 1650
શિંગ દાણા(ફાડા) 1340 1626
તલ સફેદ 1195 2450
તલ કાળા 1030 2466
તલ કાશ્મીરી 1940 1985
બાજરો 305 422
જુવાર 353 645
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 431 575
ઘઉં લોકવન 427 480
મકાઇ 470 502
મગ 1050 1337
અડદ 1275 1275
ચણા 603 866
ચોળી
તુવેર 665 1069
વાલ
મઠ
કપાસ 1490 2900
એરંડા 1325 1440
જીરું 1580 4195
રાયડો 1050 1050
રાઈ 1086 1178
ઇસબગુલ 1840 2285
ગમ ગુવાર
ધાણા 1195 2171
અજમા 1120 1600
મેથી 698 978
સોયાબીન 1250 1307
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ
ધાણી