દૈનિક ભાવ

15/07/2019
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 650 1075
શિંગ દાણા 900 1500
શિંગ દાણા(ફાડા) 1080 1208
તલ સફેદ 1609 2200
તલ કાળા 2000 3466
તલ કાશ્મીરી 2677 2991
બાજરો
જુવાર 430 625
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 350 415
ઘઉં લોકવન 341 419
મકાઇ
મગ
અડદ 500 1035
ચણા 685 917
ચોળી
તુવેર 485 915
વાલ
મઠ
કપાસ 1042 1237
એરંડા 700 1061
જીરું 2495 3170
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 765 805
ધાણા 1045 1290
અજમા 1950 2125
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ