દૈનિક ભાવ

16/02/2019
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 500 675
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 2471 2610
તલ કાળા 2828 3378
તલ કાશ્મીરી 2300 2550
બાજરો 392 430
જુવાર
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 422 480
ઘઉં લોકવન 350 480
મકાઇ 443 443
મગ
અડદ 400 770
ચણા 699 870
ચોળી
તુવેર 850 1035
વાલ
મઠ
કપાસ 938 1098
એરંડા 900 956
જીરું 1542 3164
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 841 1700
અજમા 1000 2275
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી
ગોળ